Kontakt

+48 600 058 259
office@tarpak.pl

Dworcowa 28 / 62-051 Łęczyca

Znajdziesz nas na:


© 2019 Tarpak / Wykonanie: Be Perfect

 

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„tarpak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

 

 

 • 1 WSTĘP
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług i sprzedaży towarów przez spółkę TARPAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791390, posiadająca NIP:7792506953 oraz REGON: 383699055, tel. + 48 600 058 259, e-mail: office@tarpak.pl (zwaną dalej: „TARPAK”) na rzecz przedsiębiorców i konsumentów w zakresie zapewniającym nabywcom kompleksowe usługi i towary zgodnie z przedstawionymi na stronie internetowej TARPAK opisami usług i towarów.
 2. W celu realizacji ww. usług i sprzedaży towarów TARPAK udostępnia konsumentom i przedsiębiorcom możliwość zamówienia usług i zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego TARPAK przy wykorzystywaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (tj. Internetu).
 3. Sklep internetowy TARPAK jest przystosowany do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek Mozlilla Firefox w wersji  40.0.3. lub wyższej oraz Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracującym pod systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. Sklep internetowy jest przystosowany do oglądania przy rozdzielczości ekranu 1024 x 768 punktów, z włączeniem w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Miejscem spełnienia świadczenia przez TARPAK, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu, jest miejsce, do którego zamówiony towar został doręczony lub miejsce w którym zamówiona przez Klienta usługa została wykonana.
 5. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w zakładce „Regulamin”, która znajduje na stronie internetowej tarpak.pl/sklep/regulamin
 7. Reklamacja zakupionego towaru (usługi) oraz odstąpienie od umowy przez Klienta wymaga złożenia stosownych oświadczeń drogą elektroniczną na adres e-mail: office@tarpak.pl (na warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu).
 8. Przesłanie towaru w związku z odstąpieniem od zawartej umowy, a także w związku z reklamacją towaru nie może nastąpić w formie przesyłki za pobraniem.

 

 

 • 2. DEFINICJE WPROWADZONE DLA POTRZEB REGULAMINU
 1. TARPAK – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łęczycy, ul. Dworcowa 28, 62-051 Łęczyca, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791390, NIP:7792506953, REGON: 383699055, tel. +48 600 058 259, e-mail: office@tarpak.pl zwana również ”Sprzedawcą”.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – konsument lub przedsiębiorca nabywający usługę lub towar sprzedawany przez TARPAK za pośrednictwem Sklepu internetowego TARPAK, zwany również „kupującym”.
 5. Zamówienie – polecenie odpłatnego dostarczenia sprzedawanych przez TARPAK towarów wraz z poleceniem przeniesienia ich własności na Klienta a także polecenie zrealizowania na rzecz dokonującego zamówienia Klienta usługi wykonywanej przez TARPAK.
 6. Towar – artykuły zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym TARPAK.
 7. Sklep Internetowy TARPAK – serwis internetowy pod adresem https://tarpak.pl/sklep/ (zwany dalej również jako „Online Shop” ) umożliwiający składanie Zamówień przez Klientów TARPAK.
 8. Cennik – spis usług świadczonych przez TARPAK na rzecz Klientów wraz z opłatami należnymi za ich realizację.
 9. Przewoźnik – Kierowca / osoba realizująca Usługę dostarczenia Towaru.
 10. ZES – Zamówienie klienta. Dokument zawierający niezbędne dane Klienta (dane osobowe, dane do wysyłki, zakupione Towary, cena sprzedaży Towaru lub Usługi) potrzebne do zrealizowania zawartej transakcji zakupu Towaru/Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. List przewozowy lub WZ – dokument towarzyszący Towarom w trakcie transportu, na którym Klient dokonuje potwierdzenia odbioru Towaru.
 12. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.

 

 

 • 3. ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Realizacja usług a także sprzedaż towarów przez TARPAK realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Umowa stanowiąca podstawę przeniesienia prawa własności rzeczy sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego TARPAK może być zawarta w języku polskim lub angielskim.

 

 

 • 4. INFORMACJE O TOWARACH I CENACH
 1. Wszelkie informacje o towarach, w szczególności katalogi, broszury i inne materiały informacyjne i reklamowe zamieszczone na stronie internetowej https://tarpak.pl/, które nie zawierają informacji co do ceny towaru lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) kodeks cywilny. Wskazane informacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy przez potencjalnych Klientów TARPAK, którym TARPAK przedstawi ofertę po udostępnieniu TARPAK dokładnej specyfikacji danego towaru lub usługi.
 2. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć towarów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych, na co znaczący wpływ ma kalibracja i rodzaj monitora używanego przez Klienta.
 3. Ceny towarów zamieszczane są przy opisie towarów. Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami brutto.

 

 

 • 5. SPOSÓB ZAMÓWIENIA I ODBIORU TOWARU
 1. Dla dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym TARPAK konieczna jest rejestracja niezbędnych danych Klienta umożliwiających założenie konta i przeprowadzenie transakcji.
 2. W procesie rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez zaznaczenie kwadratu umieszczonego przy treści Regulaminu.   Oznacza to akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta na warunkach podanych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej pod adresem tarpak.pl/sklep/mojekonto
 4. Umowa pomiędzy Sprzedawcą i Klientem zawierana jest w chwili skutecznego zatwierdzenia transakcji przez Klienta za pośrednictwem formularza Zamówienia zamieszczonego w zakładce Online Shop i przesłania na adres e-mail Klienta potwierdzenia zawarcia umowy (dokumentu ZES).
 5. Opłaty za Towary i koszt przesyłki towaru dokonywane są z góry przelewem poprzez dostępny Sklepie Internetowym TARPAK Systemu PayU.pl.
 6. TARPAK nie umożliwia odbioru osobistego zamówionych towarów.
 7. Wysyłka za pobraniem jest możliwa wyłącznie w stosunku do wybranych Towarów, wskazanych w treści opisu danego Towaru.
 8. TARPAK dostarcza zamówione Towary transportem własnym lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportowe.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysyłki w obrębie jednego zamówienia za pośrednictwem dwóch różnych podmiotów zewnętrznych, przy założeniu, że każda sztuka Towaru składająca się z kilku paczek zawsze będzie dowieziona za pośrednictwem jednego podmiotu trzeciego w obrębie jednej przesyłki.
 10. Bieg terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania wpłaty Klienta przez Sprzedawcę.
 11. Terminu dostarczenia danego Towaru wskazany jest przy opisie danego Towaru. W przypadku braku wskazania przy opisie danego Towaru termin dostarczenia danego Towaru ustalany jest indywidualnie pomiędzy TARPAK a Klientem, który kontaktuje się z TARPAK za pośrednictwem wiadomość e-mail wysłanej na adres office@tarpak.pl i składa zapytanie o termin dostarczenia danego Towaru. W większości przypadku (wyliczenie nie ma charakteru wiążącego) termin wysyłki Towaru:
  • w przypadku produktów gotowych (wskazanych w katalogu jako części zamienne) wynosi od 7 do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty przez Sprzedającego.
  • w przypadku zamówienia kontrolerów, bazy wibrującej, mis, obróbek CNC wynosi od 7 do 30 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie.
  • W przypadku złożenia zamówienia części wykonywanych przez Sprzedającego według indywidualnych wytycznych Kupującego (dalej: Zamówienie indywidualne) czas wysyłki Towaru jest każdorazowo ustalany z Kupującym.
  • W przypadku zakupu Towaru będącego maszyną pakującą wynosi od 60 do 120 dni roboczych od dnia zaksięgowania przez Sprzedającego wpłaty w należnej wysokości.
 12. W toku realizacji Usługi Sprzedawca na żądanie Klienta informuje go o planowanym terminie dostawy Towaru.
 13. Klient odpowiada za weryfikację gabarytów zakupionych produktów pod kątem możliwości ich wniesienia i/lub zamontowania w miejscu docelowym, przed złożeniem zamówienia.

 

 • 6. KOSZT PRZESYŁKI TOWARU
 1. Koszt przesyłki uzależniony jest od gabarytów zamówionego Towaru i podany jest przy opisie danego Towaru.
 2. Koszt przesyłki maszyn pakujących każdorazowo wyznaczany jest indywidualnie.

 

 • 7. ODBIÓR TOWARU
 1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia doręczonej przesyłki w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju.
 2. W razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki konieczne jest niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o występujących nieprawidłowościach wynikających z wadliwości doręczenia.
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z nieprawidłowo zrealizowanego przewozu przesyłki, powinien  (zgodnie z treścią Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe [Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.]):
  • zwrócić się do przewoźnika z wnioskiem o sporządzenie protokołu szkody (chyba że sporządzenie tego protokołu nastąpi z inicjatywy przewoźnika), protokół szkody musi zostać podpisany zarówno przez Klienta jak i przewoźnika, a data spisania protokołu szkody musi być jednakowa z datą odbioru przesyłki;
  • w przypadku nieobecności Klienta przewoźnik powinien dokonać ustaleń (niezbędnych do sporządzenia protokołu) w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności;
  • jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie, zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
  • protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki, jeżeli odbiorca przesyłki nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy, uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu;
  • jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie;
  • w razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym;
 4. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.) lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji.
 5. Po otrzymaniu przez Klienta wypełnionego i podpisanego (zgodnie z przytoczonymi wyżej zasadami) protokołu szkody Klient powinien przesłać skan tego dokumentu na adres poczty elektronicznej office@tarpak.pl, zaleca się również zrobienie zdjęć uszkodzeń przesyłki oraz wysłanie ich na w/w adres e-mail.
 6. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki i chęci jej zwrotu należy prawidłowo zabezpieczyć Towar, aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.
 7. Brak skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z treści Ustawy Prawo Przewozowe nie jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji Klienta przez TARPAK.
 8. Klient, w celu odbioru zakupionego Towaru, musi okazać  dokument ZES, który otrzymał drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email.
 9. Podpis Klienta na Liście przewozowym lub WZ jest jednoznaczny z potwierdzeniem zgodności dostarczonego Towaru z dokonanym przez Klienta Zamówieniem.
 10. Klient zapłaci Sprzedawcy koszty każdorazowego odwiezienia Towaru do TARPAK po nieudanej próbie dostarczenia Towaru do Klienta w przypadku, gdy przyczyny braku dostarczenia Towaru są wynikiem okoliczności leżących po stronie Klienta.

 

 

 • 8. ZWROT / ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Sprzedawca umożliwia Konsumentom odstąpienie od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia Towaru na adres do wysyłki wskazany przez Kupującego.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować TARPAK za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: office@tarpak.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Zaleca się skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Wszystkie formularze są załącznikami do niniejszego Regulaminu.
  • Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedający zastrzega, iż zwroty dotyczą wyłącznie produktów gotowych, czyli produktów dostępnych w katalogu tj. części zamienne, maszyny wibrujące i misy, kontrolery, obróbki CNC. Towar, który jest wykonywany na indywidualne zamówienie klienta nie podlega możliwości zwrotu – rezygnacji z zakupu.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jednakże, Kupujący ponosi koszt zwrotu towaru, tj. koszt odesłania zakupionego towaru do Sprzedającego. Niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 9. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedający zastrzega, iż może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy o dostarczenie nam dowodu odesłania rzeczy poprzez przesłanie wskazanego dowodu na adres email: office@tarpak.pl
 11. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Wpłata za zamówienie zostanie zwrócona na konto w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.
 12. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku zwrotu Towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego użytkowania TARPAK może obciążyć Klienta odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia Towaru. Kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.
 15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

 • 9. REKLAMACJE (ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI)
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru (Usługi)  na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, a także Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Jeżeli Towar sprzedany ma wady lub jest niekompletny, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Klienta. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Klientowi także w przypadku wadliwie wykonanej Usługi.
 3. Klient składa reklamację poprzez uzupełnienie i terminowe wysłanie (na adres email office@tarpak.pl ) Sprzedawcy formularza reklamacyjnego. Wzór formularza reklamacyjnego zamieszczony został w treści Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza reklamacyjnego. Konieczne jest także załączenie skanu lub kopii paragonu (faktury) dokumentującego transakcję zakupu wadliwego Towaru (Usługi).
 5. Wypełniony formularz (lub dane, których zasadność wskazania wynika z treści formularza reklamacyjnego) wraz z kopią paragonu (faktury) i zdjęciami uszkodzonego Towaru należy przesłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej office@tarpak.pl
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz ze skanem (kopią) paragonu (faktury). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę lub jest niekompletna, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat  od dnia dostarczenia rzeczy Klientowi.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 12. W terminach określonych w treści ust. 11 powyżej kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 13. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 14. Zapisy niniejszego Regulaminu wskazane w treści ust. 13 powyżej stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 15. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 16. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.
 17. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 19. Uwzględnienie reklamacji jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Kupującego do pokrycia kosztów dostarczenia reklamowanego Towaru.

 

 

 • 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wyłącznie uprawnionym z tytułu praw autorskich do treści znajdujących się na stronie internetowej prowadzonej w domenie tarpak.pl jest TARPAK.
 2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów On-line Shop (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).
 3. Oznaczenie https://tarpak.pl/ oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 

 • 11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Tarpak jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.tarpak.pl/sklep/regulamin. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy uzyskane przez wskazane podmioty przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik numer 1

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Miejscowość, data ………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

 

TARPAK Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dworcowa 28

62-051 Łęczyca

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……………………………………………………

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………………………………..……..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru towaru2(*)………………………………………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)*

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1        podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2        podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

*    podpis konsumenta wymagany jest tylko gdy wypełniony formularz odsyłany jest w formie papierowej

 

 

 

—————————————————

 

 

 

Załącznik numer 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 1. Dane Sprzedawcy:

TARPAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791390, NIP:7792506953, REGON: 383699055.

 

 1. Dane Klienta: podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon do kontaktu. Brak powyższych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca może wykorzystać poniższe dane do kontaktu z Klientem celem rozpatrzenia reklamacji.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Informacje o umowie: Brak wymaganych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji.

3a. Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia):

…………………………………..

dzień – miesiąc – rok

 

3B. Zamawiany towar:

…………………………………………………………………………………………………

 

3d. Wybrany sposób płatności:

…………………………………………………………………………………………………

 

3e. Wybrany sposób dostawy i koszt dostawy:

…………………………………………………………………………………………………

 

3f. Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:

……………………………………

dzień – miesiąc – rok

 

 1. Przyczyna reklamacji: Wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada, czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi, kiedy i w jakich okolicznościach towar zaczął wykazywać wadę, czy wada ma charakter stały czy okresowy (powracający), jakie działania podjął Klient w celu eliminacji wady.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Roszczenie Klienta:

 Wskazać jedno roszczenie z tytułu gwarancji lub rękojmi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Uwagi dodatkowe: Jeżeli mają Państwo dodatkowe uwagi, prosimy o podanie ich w tym miejscu. Jeżeli w punkcie 5. Roszczenie Klienta wybrano pozycję „obniżenie […] ceny towaru”, prosimy o podanie proponowanej kwoty obniżki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Miejscowość i data:

 

……………………………………………………………..

 1. Podpis